Ardex-Consulting ENGLISH   |   SHQIP
SHËRBIMET    
Shërbimet e ofruara:

Ne fushen e konsulencave

 • Konsulence per manaxhim te pergjithshem dhe specifik.

 • Konsulence per ndjekje dhe analize kostoje.

 • Konsulence dhe hartim planesh biznesi.

 • Konsulence per organizimin e administrimit financiar, mbajtjes se kontabilitetit dhe organizimit te kontrollit te brendshem.

 • Konsulence per mbajtjen e kontabilitetit ne perputhje me standartet nderkombetare dhe ato lokale. • Asistence teknike ne zbatimin e planit kontabel i pershtatur me SKK

 • Asistence teknike ne programe dhe softe finanaciare

Ne fushen e kontabilitetit
 • Mbajtjen e kontabilitetit per shoqeri tregtare ne perputhje me standartet lokale apo nderkombetare.

 • Hartim i deklaratave financiare per mbylljen e vitit ushtrimor.

 • Mbajtjen e maredhenieve fiskale.


Ne fushen e sherbimeve te tjera
 • Vleresim pasurish.

 • Asistence ne procesin e apelimeve fiskale.

 • Hartim buletine per plane specifike kontabile.